Hírek > Csoportos Társasági Adó

Cikkünkben a társasági adó csoport alapvető szabályait mutatjuk be és elemezzük a lehetséges előnyeit és hátrányait


A csoportos adóalanyiság a társasági adó rendszerében

összefoglaló

2021.08.05.

 

Feltételek:

 • Legalább két adózó szükséges, felső korlát nincs a tagok számát illetően
 • Csak a törvényben megjelölt szervezeti formában működő adózók hozhatják létre:
 1. gazdasági társaság
 2. egyesülés
 3. európai részvénytársaság
 4. szövetkezet
 5. európai szövetkezet
 6. egyéni cég
 7. magyarországi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy
 8. belföldi telephelye útján külföldi vállalkozó
 • Az adózók között legalább 75 százalékos arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony álljon fenn. Ez a többségi befolyás fennállhat akár közvetlen akár közvetett módon is. A befolyás számítása során a Ptk. szerinti közeli hozzátartozók közvetlen és közvetett szavazati jogát egybe kell számítani.
 • Minden tagnak azonos mérlegforduló nappal kell működnie.
 • Minden tag vagy a számviteli törvény szerint vagy az IFRS szerint állítsa össze a beszámolóját.

Csoport létrehozása:

 • Kérelmet kell a NAV-hoz benyújtani az adóév utolsó előtti hónapjának első napjától az adóév utolsó előtti hónapjának 20. napjáig.
 • A csoportképviselő olyan nyilvántartás vezetésére kötelezett, amely alkalmas a csoportos társasági adóalany adókötelezettségének teljesítése és jogai gyakorlása érdekében szükséges minden adat alátámasztására.
 • A csoporttagok olyan nyilvántartást vezetésére köteleztettek, amely alkalmas a csoporttag egyedi adóalapjára vonatkozó nyilatkozatában foglalt minden adat alátámasztására.
 • A NAV az engedélyező határozatában csoportazonosító számot állapít meg.

A társasági adónemet érintő ügyeken belül:

 • A csoportképviselőnek a csoportazonosító számot minden olyan iraton fel kell tüntetnie, amely a közös kötelezettségek elszámolásának, illetve a közös jogok gyakorlásának a dokumentuma.
 • A csoportos társasági adóalany tagját pedig kizárólag az adóhatóság felé terheli a csoportazonosító szám feltüntetésének kötelezettsége.
 • A csoportos társasági adóalany pénzforgalmi számlával kell, hogy rendelkezzen, ez szolgál a társasági adó fizetési kötelezettség teljesítésre.

A csoportos társasági adóalanyiságnál a tagok egyedi társasági adóalanyisága megszűnik, az adóelőlegeket az adóhatóság a csoport adófolyószámláján írja elő. A csoportképviselő szedi be az előlegeket a csoporttagoktól és később a fizetendő adó tagok közötti elszámolását is intézi.

A csoportos társasági adóalany adókötelezettsége:

 • A társasági adón kívüli egyéb adónemek kapcsán továbbra is egyedi adózóként teljesíti az adókötelezettségeit.
 • A csoport adókötelezettségét a csoportképviselő útján a csoportazonosító szám alatt teljesíti, főszabály szerint a társasági adót érintő ügyekben csak a csoportképviselő jogosult eljárni (kivétel: a csoporttagok önállóan teszik meg a bejelentett részesedésre és a bejelentett immateriális jószágra vonatkozó bejelentésüket).

Adóalap meghatározása:

 1. lépés: az egyedi adóalapok meghatározása

Ezt úgy kell meghatározni, mintha egyedi adózók lennének, az alábbi eltérésekkel:

 • A csoporttagok egymás közötti ügyleteire nincs transzferárral kapcsolatos korrekciós kötelezettség.
 • A csoporttagok egymás közötti ügyleteik során a jogdíjjal és a kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos adóalap csökkentő jogcímek alkalmazásakor legfeljebb a szokásos piaci ár figyelembevételével őket megillető kedvezményt érvényesíthetik.
 • A csoporttagok között nincs lehetőség megosztani azokat a kedvezményeket, amelyek az általános szabályok szerint egyébként a kapcsolt vállalkozások részére átadhatóak lennének (a K + F tevékenység kedvezménye és a műemlék kedvezmény).
 • A kamatlevonás korlátozási szabály alkalmazása esetén a 939.810.000.-Ft-os/az EBITDA 30%-ának összege szerinti határ együttesen vonatkozik a csoportos társasági adóalany azon tagjára, amelyek rendelkeznek nettó finanszírozási költséggel, a növelő tétel pedig a nettó finanszírozási költségek és az EBITDA összegére alkalmazandó.
 • Az egyedi adóalap szintű veszteségleírás a szabályozásból fakadóan a csoporttagság előtti veszteségek felhasználását jelenti, a csoporttagság alatt keletkező negatív egyedi adóalap a csoport veszteségének minősül és annak leírása csoportszinten történik.
 • A jövedelem-nyereség-minimumra irányadó rendelkezéseket a tagoknak az általános szabályok szerint figyelembe kell venniük az egyedi adóalapjuk meghatározása során.
 • A megállapított egyedi adóalapjukról a csoporttagok adóévenként, a csoportos társasági adóalanyokra irányadó adóbevallási határidőt megelőző 15. napig nyilatkozatot tesznek a csoportképviselő részére.
 1. lépés: a csoportszintű adóalap meghatározása
 • A csoportos társasági adóalany adóalapja a csoporttagok egyedi, nem negatív adóalapjainak összege, amely a csoportszinten keletkezett veszteséggel csökkenthető. Ez nem azt jelenti, hogy a veszteséges és a nyereséges csoporttagok adóalapja nettósítható, mert a törvény erre vonatkozóan korlátok állít fel. A csoporttagság alatt keletkezett negatív egyedi adóalapok összege minősül a csoport elhatárolt veszteségének. Ez a veszteség a csoportképviselő döntése szerinti megoszlásban a keletkezése adóévében és az azt követő 5 adóévben írható le.

A veszteség leírási korlátok a következők:

 • A csoport adóalapja az elhatárolt veszteség levonását követően is el kell, hogy érje a csoporttagok adóévi, elhatárolt veszteség figyelembevétele nélküli nem negatív adóalapjai összegének 50%-át.
 • Amennyiben egyedi és csoportszinten is történik veszteségleírás, akkor az érvényesített veszteségek együttes összege legfeljebb a veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50%-a lehet.

Fizetendő adó meghatározása:

 • A csoportos adóalap összegére vetített 9%-os mértékkel megkapott összeg a csoport számított adója, melyet csökkentenek az adókedvezmények.
 • Az adókedvezmények érvényesítése szempontjából a csoport egyetlen adózónak minősül (a filmalkotások és a látványcsapatsport támogatása esetén a támogatás nyújtására csoporttagonként kerülhet sor).
 • Az adókedvezmény igénybevételére akkor van lehetősége a csoportnak, ha az érintett adókedvezmény feltételeinek való megfelelést egy csoporttag vállalja.
 • A csoportos társasági adóalanyoknál is érvényesül a 80/70%-os korlát, mely a számított adóból összesen levonható kedvezmények maximális összegét határozza meg. Ennek számítása az alábbiak szerint történik:
 • A fejlesztési és az energiahatékonysági adókedvezmények korlátját a tagra jutó fizetendő adóból kiindulva kell meghatározni, az ezen kívüli adókedvezményeknél pedig a fennmaradó csoportszintű adóból.
 • A jogosult csoporttagra jutó számított adó 80%-áig érvényesíthető a fejlesztési adókedvezmény, majd az így igénybe vett adókedvezménnyel csökkentett számított adóból, legfeljebb a jogosult csoporttagra jutó összeg 70%-áig érvényesíthető az energiahatékonysági beruházás adókedvezménye.
 • Az így csökkentett egyedi számított adók összegéből, legfeljebb annak 70%-áig érvényesíthető minden más adókedvezmény.

 

A csoportos társasági adóalany adóévi fizetendő adóját a csoporttagok között az egyedileg megállapított pozitív adóalapok arányában kell felosztani

 

Adófelajánlás:

 • Az adó felajánlással a csoportos társasági adóalanyok is élhetnek és mivel a fizetendő adó csoportszinten értelmezhető, így annak felajánlása is csoportszinten történik, melynek során a csoportképviselő jár el.
 • A felajánlás alapján járó jóváírás összegét a csoportképviselő a felajánlás adóévének fizetendő adója egyes csoporttagokra jutó arányában osztja fel.

Növekedési adóhitel:

 • A növekedési adóhitel kedvezménye nem érhető el a csoportos társasági adóalanyok részére, illetve a csoporttagságot tervező adózók részére sem, mert a növekedési adóhitel a csoporttagság első adóévét megelőző adóévben sem alkalmazható.
 • Ha valamelyik csoporttag korábban élt a halasztás lehetőségével, akkor a növekedési adóhitel összegére jutó adó korábban meg nem fizetett összege egy összegben esedékessé válik a csoporttagság keletkezésének időpontjával.

Előnyök:

 • A csoportos társaságiadó-alany létrehozásának legnagyobb előnye, hogy jelentős adómegtakarítás érhető el vele.
 • A csoportos társasági adóalany tagjai az egymás közötti ügyletek tekintetében nem kötelezettek az adózás előtti eredményük szokásos piaci árral kapcsolatos módosítására és ezen ügyleteknek a dokumentálására, így jelentős adminisztrációs teher alól mentesülnek.
 • Nyereségek és veszteségek kompenzálhatóak egymással.
 • Az adókedvezmények jobb kihasználásának lehetősége.

Hátrányok:

 • A csoporttagok - a csoportos társasági adóalanyiság időszakát követően is – egyetemlegesen felelősek a csoportos társasági adóalanynak a csoporttag csoporttagsága alatt keletkezett adókötelezettsége és a csoportos társasági adóalanynak a csoporttag csoporttagságát megelőző időszakban keletkezett adókötelezettsége teljesítéséért.
 • A csoportos társasági adózásra vonatkozó szabályokat a csoporttagok működésébe adaptálni kell.

***

Reméljük, hogy rövid összefoglalónkat hasznosnak találta. Bármilyen kérdés esetén állunk szíves rendelkezésére, keressen minket bizalommal!

 

További információ:

Farkas Tamás

okl. közgazdász, adótanácsadó

mobil: +36 70 381 0530

e-mail: farkas.tamas (at) eccconsulting.hu


Társasági adó csoport_ECC_hírlevél_20210804.pdf


Impresszum | © Copyright www.eccconsulting.hu 2021